هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91

هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91


هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحیم
حسب دعوتنامه شماره 911201278-4/5/91 هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در روز چهار شنبه مورخ 21/4/91 رأس ساعت 17:30 با حضور امضاء کنندگان زیر در محل سازمان تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، پیرامون مسائل جاری سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده بشرح زیل اتخاذ تصمیم گردید.
1-    نامه شماره 501-18/4/91 در خصوص تأمین اعتبار پرسنلی که با توجه به بازنشستگی پیش از موعد، باز نشسته شده اند و می بایست علاوه بر پرداخت سنوات خدمتی ، بابت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور آنان نیز طبق بدهی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد مطرح ،که مقرر گردید تا نسبت به پرداخت حق سنوات و حق بیمه 4% آنان از مازاد درآمد بر هزینه جاری یا سنواتی در ردیف دیون اقدام و در اصلاح و متمم بودجه منظور گردد .
2-    نامه شماره 495-17/4/91 سازمان در خصوص بکارگیری یک نفر نمازگزار با توجه به اینکه نمازگزار سازمان بازنشسته شده است و در قسمت نمازگزار و تلقین خوان با کمبود نیرو مواجه شده ایم از آقای محمدرضا فضائلی که از روحانیون می باشد فعلاً به صورت روز مزد استفاده شودو ماهیانه مبلغ سیصد هزارتومان به مشارالیه پرداخت گردد.
3-    نامه شماره 868-6/9/90 در خصوص تقاضای وراث مرحوم حاج شیخ علی مفیدی فرد مبنی بر صدور گواهی آرامگاه مطرح و با توجه به اینکه در سال 1368 با فوت مشارالیه یک قطعه آرامگاه خانوادگی بنامبرده واگذار شده است ولی بابت آن وراث آن مبلغی به سازمان پرداخت ننموده اند هیأت مدیره مقرر نمود تا موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای سازمان ارجاع داده شود.
4-    در خصوص تبدیل وضعیت خانم زینب گورآبادی از پرسنل حسابداری سازمان مطرح که با توجه به ضرورت و نیاز به نامبرده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشارالیها مقررگردید تا پس از انجام مراحل گزینش نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان اقدام شود.
5-    نامه های شماره 91120142-21/4/91 و شماره 911201143 -20/4/91 ثبت شده در سازمان مربوط به تقاضای حق مشاوره آقای محمد حسین بلور که در امور برق سازمان و انجام پروژه های روشنایی و توسعه شبکه نظارت داشته و اقدامات مؤثر در کاهش هزینه های برق مصرفی سازمان انجام داده است مطرح و مقرر گردید مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان به نامبرده به عنوان حق المشاوره پرداخت شود.
جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پایان رسید.
 
      علیبمان جوکار                                   سید محمد علی المدرسی                                 سعید عبداللهی   
 رئیس هیأت مدیره                               عضو هیأت مدیره                               عضو هیأت مدیره   
 
محمد علی آزادی                                        اسماعیل شبانکاره    
عضو هیأت مدیره                                مدیر عامل سازمان