هشتمين صورتجلسه-23/5/90

هشتمين صورتجلسه-23/5/90


هشتمين صورتجلسه-23/5/90
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 996 23/5/90 هشتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخ 25/5/90 رأس ساعت13:30 با حضورامضاء كنندگان زيردرمحل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و آرزوي قبولي طاعات و عبادات و عرض تبريك به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبي(ع) كريم اهل البيت ، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و سپس درخصوص موارد مطرح شده بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 428- 4/3/90  در خصوص تقاضاي صدور گواهي آرامگاه خانوادگي بنام مرحوم امير محمود نژاد از سوي ورثه مشاراليه مطرح كه پس از بررسي و با توجه به بند يك صورتجلسه 18/11/81 مقرر گرديد تا نسبت به صدور گواهي بنام مرحوم امير محمود نژاد اقدام گردد.
2- نامه شماره 923- 16/5/90 درخصوص تقاضاي صدور گواهي آرامگاه خانوادگي آقاي حسين حكايتي مطرح و پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس  بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
3- نامه شماره 421- 3/3/90 درخصوص تقاضاي صدور گواهي آرامگاه خانوادگي آقاي ابوالقاسم صنعتي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد بر اساس  بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
4- نامه شماره 855- 4/5/90 درخصوص تقاضاي صدور گواهي آرامگاه خانوادگي بنام مرحوم ميرزاعباس موفق از سوي ورثه مشاراليه مطرح كه پس از بررسي و با توجه به بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 مقرر گرديد تا نسبت به صدور گواهي بنام مرحوم ميزاعباس موفق اقدام گردد.
جلسه رأس ساعت 14:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
                                             
      علي بمان جوكار                       سيدمحمدعلي المدرسي            سعيد عبداللهي                   محمدعلي آزادي               اسماعيل شبانكاره             
رئيس هيأت مديره         عضو هيأت مديره    عضو هيأت مديره     عضو هيأت مديره    مديرعامل سازمان
 
آقاي مطهريان                                    
ناظر شوراي شهر