نهمين صورتجلسه-22/6/90

نهمين صورتجلسه-22/6/90


نهمين صورتجلسه-22/6/90
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 1164 21/6/90 نهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخه 22/6/90 رأس ساعت 17 با حضور امضاء كنندگان زير تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و سپس درخصوص موارد مطرح شده بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 1031- 29/5/90 درخصوص تقاضاي ورثه مرحوم غلامحسين بهاري منش مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي آرامگاه خانوادگي بنام مرحوم غلامحسين بهاري اقدام گردد.
2- نامه شماره 1125- 14/6/90 درخصوص تقاضاي آقاي محمود نقيبي مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام شود.
3- نامه شماره 838- 15/6/90 سازمان درخصوص تهيه لوازم التحرير جهت دانش آموزان پرسنل مطرح كه با توجه به روال سالهاي قبل مقررگرديد تا مبلغ (16.000.000 ريال) يك ميليون و ششصد هزار تومان جهت تهيه لوازم التحرير اختصاص يابد.
 
جلسه با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) رأس ساعت 18 به پايان رسيد.
 
                                                    
     بمانعلي جوكار               سيدمحمدعلي المدرسي                    محمدعلي آزادي                           اسماعيل شبانكاره                       رئيس هيأت مديره              عضو هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                  مديرعامل سازمان
 
غائبين:
                      مطهريان                                                               سعيد عبداللهي          
عضو شوراي شهر وناظر درسازمان                              عضو هيأت مديره