مناقصه ساخت آرامگاه های خانوادگی مسقف

مناقصه ساخت آرامگاه های خانوادگی مسقف


مناقصه ساخت آرامگاه های خانوادگی مسقف

« آگهي مناقصه عمومي »

مناقصه گزار : سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: ساخت آرامگاه های خانوادگی مسقف 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 250،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه(مقطوع) 4،936،725،154 ریال( مي­باشد كه مي تواند بصورت واريز بحساب 0107619005003 بانك ملی شعبه سیدالشهداء يزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي­نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي ، پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد:  9 (نه) ماه

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول به مدت 17 روز می­باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه سازمان آرامستانها تا ساعت 13:00 روز چهار­شنبه مورخ 14/05/1394 مي­باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 15/05/1394 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي­گردد.

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 200،000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت سیدالشهداء يزد (در صورت دریافت اسناد به صورت غیرحضوری،فیش واریزی فوق در پاکت الف قرار داده شود.)

محل دريافت اسناد: يزد، انتهای خیابان امام خمینی، ساختمان اداری سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

محل انجام كار: يزد- سازمان آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000-035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده­هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان آرامستانها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي­باشد.

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک فرمائید.