فعاليتهاي صورت گرفته توسط سازمان

فعاليتهاي صورت گرفته توسط سازمان


فعاليتهاي صورت گرفته توسط سازمان
* برخی از اقدامات انجام شده در سازمان آرامستانهای یزد:
- ساخت غسالخانه جدید وافتتاح آن در سال82
- سالن انتظار مردانه وزنانه
- ساخته منبع آب زمینی وهوایی
- ساخت سردخانه اطاقی
- خرید موتوربرق جهت غسالخانه
- ایجاد آب نما در دو قسمت ورودی سازمان وغسالخانه وساختمان اداری
- احداث حوضچه های آب در سطح سازمان
- آسفآلت خیابانها ومعابر عمومی
- حفر یک حلقه چاه آب وانتقال آن به سازمان
- توسعه فضای سبز ونگهداری از آن
- احداث دو پارک کودک
- نصب دودستگاه تلفن رایگان
- احداث سرویس بهداشتی
- احداث پارکینگ موتوری
- بازسازی ونوسازی 50% ازخودروهای حمل اموات ووسایل نقلیه
- خرید یک دستگاه تراکتور
- خرید یک دستگاه ماشین حمل زباله MAN
- انجام مقدمات گازرسانی به سازمان و انعقاد قرارداد با شرکت گاز
- توسعه وانتقال برق وآب به نقاط جدید سازمان
- انعقاد قرارداد با مشاورجهت بررسی توسعه آب و ساخت منبع برای سازمان
- نصب و بازسازی جدول های سازمان و رنگ آمیزی آن
- تعمیر ساختمان اداری وقسمت مربوط به امور متوفیات
- نصب تابلو الکتریکی نماز اموات مردانه و زنانه
- ساخت قبورعمومی با خشت خام
- ساخت قبور عمومی در دو طبقه