ششمين صورتجلسه -13/4/90

ششمين صورتجلسه -13/4/90


ششمين صورتجلسه -13/4/90
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 713 13/4/90 ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخه 14/4/90 رأس ساعت 17 با حضور امضاء كنندگان زير درمحل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و عرض تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه ، ولادت حضرت اباعبدا... الحسين (ع) و ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع) و نيمه شعبان مصادف با ولادت يگانه منجي بشريت حضرت مهدي (عج) ، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و با توجه به بازنشسته شدن آقاي مهندس حيدري ، از زحمات نامبرده تشكر و قدرداني گرديد و همچنين خير مقدم به آقاي جوكار كه به معاونت خدمات شهري شهرداري و رئيس هيأت مديره منصوب گرديده اند گفته و آرزوي موفقيت براي هر دو گرديد و سپس درخصوص موارد مطرح شده بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد.
1- نامه شماره 1467- 28/8/89 درخصوص تقاضاي ورثه مرحوم ميرزامحمد محمدي مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه مقرر گرديد براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي بنام مرحوم ميرزامحمد محمدي صادر گردد.
2- نامه شماره 513- 14/4/90 درخصوص سمپاشي فضاي سبز سازمان كه در خارج از وقت اداري توسط پرسنل سازمان صورت گرفته است مطرح و مقرر گرديد مبلغ هشت ميليون ريال به كاركنان ساعي و شركت كننده در سمپاشي فضاي سبز سازمان بعنوان پاداش پرداخت گردد
3- نامه شماره 11965- 16/3/90 درخصوص تقاضاي آقاي محمدعلي پهلواني كارگر بازنشسته شهرداري كه مدعي است 25 سال قبل قبري را رزرو نموده و بابت آن پولي پرداخت نكرده است مطرح كه مقرر گرديد پنجاه درصد از قيمت قبر بنامبرده تخفيف داده شود.
4- نامه شماره 517- 14/4/90 سازمان درخصوص تفريغ بودجه سال 1389 مطرح كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سپس توضيحات مديرمالي سازمان و مديرعامل سازمان تفريغ بودجه سال 1389 مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد تا جهت تصويب نهايي در شوراي سازمان نيز مطرح گردد.
جلسه رأس ساعت 19 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
حاضرين:                                                 
     بمانعلي جوكار               سيدمحمدعلي المدرسي                        سعيد عبداللهي                           اسماعيل شبانكاره  
   رئيس هيأت مديره              عضو هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                  مديرعامل سازمان
 
غائبين:
آقاي مطهريان                            آزادي
ناظر شوراي شهر                   عضو هيأت مديره