ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200831 20/03/91 ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 24/03/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و عرض تبریک به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص) ،سپس پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1-   نامه شماره 911200898- 24/03/91 درخصوص تفریغ بودجه سال 1390 مطرح که پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون اداری و مالی سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
 
2-    نامه شماره 911200869- 23/03/91 درخصوص صورتهای مالی سال 1390 مطرح که پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون اداری و مالی سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
 
3-   نامه شماره 363-25/2/91 سازمان درخصوص ردیف بودجه و تأمین اعتبار سرویس بهداشتی که در سال 1390 احداث شده است ولی پیمانکار صورت وضعیت آن را در سال جاری ارائه نموده است مطرح و مقرر گردید تا نسبت به ایجاد پروژه ساخت سرویس بهداشتی در بودجه سال 1391 اقدام و اعتبار آن از مازاد سنواتی یا جاری تأمین گردد.
 
4-   نامه شماره 351-22/03/91 سازمان درخصوص ساخت قبور عمومی در دو قسمت سازمان مطرح و مقرر گردید تا از طریق مناقصه محدود نسبت به انجام آن اقدام گردد.
 
5-   نامه شماره 350-25/2/91 سازمان درخصوص پاداش پرسنل سازمان که نسبت به سم پاشی درختان و فضای سبز سازمان همچون سنوات گذشته اقدام نموده اند مطرح و با عنایت به اینکه این پرسنل در ساعات غیر اداری امور سم پاشی را انجام داده اند مقرر گردید تا مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان تحت عنوان پاداش به کلیه پرسنل ساعی در امر سم پاشی پرداخت گردد.
 
جلسه رأس ساعت 18:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
            محمدرضا مطهریان                          عليبمان جوكار                      سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    
عضو شورای شهر وناظر سازمان              رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                    
 
 
           محمدعلي آزادي                                  اسماعيل شبانكاره                                     
        عضو هيأت مديره                           مديرعامل سازمان