ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200831 20/03/91 ششمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 24/03/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و عرض تبریک به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص) ،سپس پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1-   نامه شماره 911200898- 24/03/91 درخصوص تفریغ بودجه سال 1390 مطرح که پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون اداری و مالی سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
 
2-    نامه شماره 911200869- 23/03/91 درخصوص صورتهای مالی سال 1390 مطرح که پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون اداری و مالی سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
 
3-   نامه شماره 363-25/2/91 سازمان درخصوص ردیف بودجه و تأمین اعتبار سرویس بهداشتی که در سال 1390 احداث شده است ولی پیمانکار صورت وضعیت آن را در سال جاری ارائه نموده است مطرح و مقرر گردید تا نسبت به ایجاد پروژه ساخت سرویس بهداشتی در بودجه سال 1391 اقدام و اعتبار آن از مازاد سنواتی یا جاری تأمین گردد.
 
4-   نامه شماره 351-22/03/91 سازمان درخصوص ساخت قبور عمومی در دو قسمت سازمان مطرح و مقرر گردید تا از طریق مناقصه محدود نسبت به انجام آن اقدام گردد.
 
5-   نامه شماره 350-25/2/91 سازمان درخصوص پاداش پرسنل سازمان که نسبت به سم پاشی درختان و فضای سبز سازمان همچون سنوات گذشته اقدام نموده اند مطرح و با عنایت به اینکه این پرسنل در ساعات غیر اداری امور سم پاشی را انجام داده اند مقرر گردید تا مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان تحت عنوان پاداش به کلیه پرسنل ساعی در امر سم پاشی پرداخت گردد.
 
جلسه رأس ساعت 18:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
            محمدرضا مطهریان                          عليبمان جوكار                      سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    
عضو شورای شهر وناظر سازمان              رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                    
 
 
           محمدعلي آزادي                                  اسماعيل شبانكاره                                     
        عضو هيأت مديره                           مديرعامل سازمان