سومين جلسه هيأت مديره سازمان در سال 91

سومين جلسه هيأت مديره سازمان در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 9112000387 11/02/91 سومين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 13/02/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 150- 13/02/91 درخصوص افزايش حق الزحمه ناظر عمراني مطرح و مقرر گرديد تا حق الزحمه آقاي رعيتي ناظر عمراني براي سال 91 به مبلغ چهارصد هزارتومان افزايش يابد.
 
2- مقرر گرديد با توجه به بازنشسته شدن غسال سازمان نسبت به كارگيري يك نفر غسال زن و مرد،قرارداد منعقد و بكار گرفته شود.
 
3- نامه شماره 103-7/2/91 درخصوص نصب دوربين هاي نظارتي توسط سازمان فاوا يزد و نداشتن اعتبار آن در رديف بودجه سازمان مطرح و مقرر گرديد مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از مازاد درآمد بر هزينه جاري با سنواتي اختصاص داده شود و در پايان سال در اصلاح و متمم بودجه منظور گردد.
 
جلسه رأس ساعت 18:00 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
     عليبمان جوكار                     سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    محمدعلي آزادي                                 
رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                    عضو هيأت مديره                        
 
 
اسماعيل شبانكاره                                     
مديرعامل سازمان