سومين جلسه هيأت مديره سازمان در سال 91

سومين جلسه هيأت مديره سازمان در سال 91


سومين جلسه هيأت مديره سازمان در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 9112000387 11/02/91 سومين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 13/02/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 150- 13/02/91 درخصوص افزايش حق الزحمه ناظر عمراني مطرح و مقرر گرديد تا حق الزحمه آقاي رعيتي ناظر عمراني براي سال 91 به مبلغ چهارصد هزارتومان افزايش يابد.
 
2- مقرر گرديد با توجه به بازنشسته شدن غسال سازمان نسبت به كارگيري يك نفر غسال زن و مرد،قرارداد منعقد و بكار گرفته شود.
 
3- نامه شماره 103-7/2/91 درخصوص نصب دوربين هاي نظارتي توسط سازمان فاوا يزد و نداشتن اعتبار آن در رديف بودجه سازمان مطرح و مقرر گرديد مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از مازاد درآمد بر هزينه جاري با سنواتي اختصاص داده شود و در پايان سال در اصلاح و متمم بودجه منظور گردد.
 
جلسه رأس ساعت 18:00 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
     عليبمان جوكار                     سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    محمدعلي آزادي                                 
رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                    عضو هيأت مديره                        
 
 
اسماعيل شبانكاره                                     
مديرعامل سازمان