سازمان های وابسته

سازمان های وابسته


  • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  • سازمان آرامستانها
  • سازمان فاوا
  • سازمان عمران و بارآفرینی فضاهای شهری
  • سازمان مدیریت پسماند
  • سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
  • سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
  • سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
  • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
  • سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی