سازمان آرامستان شهرداری یزد استخدام می کند


 با توجه به صدور مجوز استخدام در سازمانهای آتش نشانی،اتوبوسرانی و آرامستانهای شهرداری یزد،متقاضیان جهت ثبت نام از 92/02/22الی 92/02/22به سایت سنجش www.sanjesh.orgمراجعه نمایند.