دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان مدیریت آرامستانها با حضرت آیت الله ناصری درخصوص ساماندهی قطعه شهدا

دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان مدیریت آرامستانها با حضرت آیت الله ناصری درخصوص ساماندهی قطعه شهدا


دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان مدیریت آرامستانها با حضرت آیت الله ناصری درخصوص ساماندهی قطعه شهدا

دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان مدیریت آرامستانها با حضرت آیت الله ناصری درخصوص ساماندهی قطعه شهدا