دوازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

دوازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


دوازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911201781 28/06/91 دوازدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 29/06/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد ، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 850- 29/06/91 سازمان درخصوص تامین اعتبار پروژه  روشنایی سازمان مطرح و مقرر گردید تا مبلغ 150.000.000 ریال از پروژه برق رسانی جهت سیستم صوتی کسر و به پروژه تکمیل روشنایی اضافه گردد و سپس در اصلاح و متمم بودجه منظور شود.
 
2- نامه شماره 74-20/06/91 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد که به شماره 911201738-21/06/91 ثبت سازمان گردیده است درخصوص خرید سه دستگاه تنفسی کامل و یک کپسول اضافه از سازمان مذکور به منظور حمل جنازه های فاسد شده مطرح و با خرید آن موافقت گردید.ضمناً کسری اعتبار آن از مازاد جاری یا سنواتی تامین گردد.
 
3-  نامه شماره 1205- 29/06/90 درخصوص تقاضای تخفیف قبور دو طبقه شده آرامگاه خانوادگی آقای محمد باقر صادقی که در سال 1363 خریداری شده و اقدام به دوطبقه نمودن کرده است مطرح و مقرر گردید تا به ازاء هر قبر بافی مانده از قبور،پنجاه درصد تخفیف اقدام شود.
 
 
جلسه رأس ساعت 18 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
         محمدرضا مطهریان                                            عليبمان جوكار                                     سعيد عبداللهي
عضو شورای شهر وناظر سازمان                      رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره
 
 
 
سید محمد علی المدرسی ی س                          محمدعلي آزادي                                    اسماعيل شبانكاره
        عضو هيأت مديره                                 عضو هيأت مديره                             مديرعامل سازمان