دهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91

دهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91


دهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91
 
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911201493 25/05/91 دهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 25/05/91 رأس ساعت 17:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه پر بركت رمضان ، و سپس پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و گفتگو بعمل آمد و آنگاه در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 911201183- 25/04/91 درخصوص تقاضای خانم زهرا ايماني  مبنی بر اينكه در تاريخ 14/04/91 يك عدد قبر در رديف عمومي جهت دفن پاي فرزندشان رزرو نموده كه متأسفانه در تاريخ 22/04/91 فرزندشان فوت كرده ، لذا تقاضاي تخفيف و حذف قبر رزروي را نموده كه پس از بررسي مقرر گرديد تا مبلغ رزروي قبر حذف و هزينه ها بصورت خارج از رديف محاسبه گردد.
 
2-  نامه شماره 911200681- 03/03/91 درخصوص تقاضای آقای سيدحسين ميرجلاليان  مبنی بر رزرو پنج عدد قبر كه در سالهاي گذشته اقدام نموده و مبلغ آنرا پرداخت كرده با توجه به قبول مسئوليت شرعي و قانوني آن و با عنايت به اينكه قبور مذكور در تصرف آنان مي باشد مقرر گرديد تا نسبت به صدور گواهي به نامبرده اقدام شود.
 
 
جلسه رأس ساعت 18:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
            محمدرضا مطهریان                                    عليبمان جوكار               سيدمحمدعلي المدرسي                  سعيد عبداللهي                    
عضو شورای شهر وناظر سازمان                رئيس هيأت مديره           عضو هيأت مديره                   عضو هيأت مديره                    
 
 
 
           محمدعلي آزادي                                  اسماعيل شبانكاره                                     
        عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان