دهمين صورتجلسه-29/6/90

دهمين صورتجلسه-29/6/90


دهمين صورتجلسه-29/6/90
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 1198 28/6/90 دهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخ 29/6/90 با حضور امضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و گفتگو بعمل آمد و سپس درخصوص موارد ذيل اتخاذ تصميم گرديد و همچنين اعضاء هيأت مديره به اتفاق يكديگر به عيادت آقاي سعيد عبداللهي عضو هيأت مديره كه از ناحيه دست مورد عمل جراحي قرار گرفته بودند در منزل نامبرده حاضر و آرزوي شفاي عاجل را براي نامبرده از خداوند متعال خواستار شدند.
1- نامه شماره 880- 22/4/90 درخصوص برق رساني به ضلع غربي سازمان مطرح و با توجه به اينكه سازمان درحال احداث خيابان جديد بوده و ميدان در بلوار ملائك را شروع كرده و برق رساني به آن ضروي مي باشد و با توجه به انجام برآورد هزينه هاي آن از سوي مهندس محمدحسين بلور كه از مسئولين شركت برق مي باشند و اطلاع و آگاهي نيز در اين زمينه را دارند مقرر گرديد انجام پروژه برق رساني از طريق مناقصه محدود صورت پذيرد و آقاي مهندس بلور بعنوان ناظر و مشاور در انجام اين پروژه انتخاب و حق الزحمه نامبرده پس از انجام كار در هيأت مديره مطرح و ميزان آن تعيين و پرداخت گردد.  
2- نامه شماره 879-22/6/90 درخصوص تأمين اعتبار حصاركشي سازمان مطرح و با توجه به ضرورت انجام كار،مقرر گرديد تا سقف سي ميليون تومان در مرحله اول حصاركشي صورت گيرد و جهت تأمين اعتبار آن از مازاد درآمد برهزينه جاري يا سنواتي اقدام ودر اصلاح و متمم بودجه منظور گردد.
3- نامه شركت تعاوني باقيات الصالحات كه به شماره 28773- 27/6/90 در دبيرخانه شهرداري يزد به ثبت رسيده است و با توجه به دستور شهردار محترم در هامش نامه مذكور، موضوع درجلسه مطرح و جهت بررسي بيشتر مقرر شد درجلسه بعدي بررسي و اتخاذ تصميم گردد.
جلسه با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) رأس ساعت 19:30 به پايان رسيد.
                    مطهريان                                                 علي بمان جوكار                                      سعيد عبداللهي
عضو شوراي شهر وناظر درسازمان               رئيس هيأت مديره                                    عضو هيأت مديره
 
  
          سيدمحمدعلي المدرسي                               محمدعلي آزادي                                    اسماعيل شبانكاره                                                                                             
          عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان