خالي

خالي


خالي
سازمان آرامستانهای یزد
            جدول آمار فوت شدگان که در دفتر سازمان آرامستانها ثبت گردیده به تفکیک عوامل فوت دریک سال1385
 
ردیف
عوامل فوت
جنسیت
جمع کل
مرد
زن
کودک
1
سکته مغزی
177
201
1
379
2
ضربه مغزی،خونریزی مغزی ویاشوک و اغماء
130
95
8
233
3
ایست قلبی،سنگ کوب
123
97
2
222
4
سکته قلبی
192
151
1
344
5
نارسایی قلبی
108
92
7
207
6
سرطان یا کانسر
90
99
2
191
7
سل
3
-
1
4
8
بیماری ریوی،ذات الریه ،برونشیت ویا آسم
120
96
10
226
9
عفونی ،وبا ویا حصبه
9
4
1
14
10
اسهال و استفراغ
-
1
-
1
11
عفونت درخون(سپتی سمی)ومسمومیت
18
24
3
45
12
بیماری داخلی
32
22
6
60
13
مننژیت
1
-
-
1
14
آپاندایسیت
-
-
-
-
15
نارسائی کلیه
90
70
6
166
16
زایمان
-
1
-
1
17
مرگ دررحم (نارس بودن)وسقط جنین
-
-
484
484
18
کهولت سن
59
95
-
154
19
سوختگی
15
15
3
33
20
تصادف باوسیله نقلیه
199
49
8
256
21
خفگی درآب
1
-
2
3
22
فوت براثرسانحه
2
1
1
4
23
سقوط
4
1
-
5
24
اعتیاد
15
-
-
15
25
واژگون شدن وسائط نقلیه
12
9
-
21
26
انفجار
-
-
-
-
27
زیرآوار
2
-
-
2
28
فوت نامعلوم
116
27
10
153
29
خودکشی
1
-
-
1
30
اصابت گلوله
8
-
-
8
31
قتل
6
1
-
8
32
اعدام
7
-
-
7
33
برق گرفتگی
2
-
-
2
34
دیابت
36
38
-
74
35
قلبی ریوی
24
15
1
40
36
صرع
1
1
3
5
37
گازگرفتگی
4
1
-
5
38
بیماری کبدی
16
7
1
24
39
هپاتیت
6
2
1
9
 
جمع کل
1629
1216
562
3407