حضور نیروهای سازمان آرامستان درمانور زلزله

حضور نیروهای سازمان آرامستان درمانور زلزله


حضور نیروهای سازمان آرامستان درمانور زلزله

مانور زلزله مشترک بین استان‌های یزد و کرمان در منطقه بیاض شهرستان انار با هدف آموزش، آمادگی و ارزیابی دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران در مقابله با حوادث غیرمترقبه برگزار شد. دراین مانور که با حضور به موقع دستگاه های عملیاتی، امدادی و خدمات رسانی در منطقه بیاض انجام شد یک دستگاه آمبولانس سازمان جهت جمع آوری متوفیان حضور داشت لازم به ذکر است این مانور با اهداف از پیش تعیین شده ‌شامل: آمادگی دستگاه‌های ستادی، ‌استانی‌ و شهرستانی، استفاده از ظرفیت مانور در جهت آموزش و هماهنگی، استفاده از تجهیزات لازم و ارزیابی آمادگی آنها، همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها هنگام برگزاری مانور و تعامل دستگاه های متناظر استان‌های کرمان و یزد تحقق یافت.