حضور شهردار، اعضای شورای شهر و شورای سازمان در جلسه شورای سازمان آرامستانهای شهرداری یزدهمزمان با بازدید از سالن مراسم این سازمان

حضور شهردار، اعضای شورای شهر و شورای سازمان در جلسه شورای سازمان آرامستانهای شهرداری یزدهمزمان با بازدید از سالن مراسم این سازمان


حضور شهردار، اعضای شورای شهر و شورای سازمان در جلسه شورای سازمان آرامستانهای شهرداری یزدهمزمان با بازدید از سالن مراسم این سازمان