جلسه توجیهی مسئولان کمیته

جلسه توجیهی مسئولان کمیته


جلسه توجیهی مسئولان کمیته

تشکیل کمیته های عمرانی، فرهنگی، خدمات و شورای اداری

طبق دستور مهندس محمد حسن مرادی سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد کمیته هایی تشکیل شد جهت هم فکری و هم اندیشی در مورد پیشروی بهتر در انجام فعالیت های این سازمان که کمیته های تشکیل شده به شرح ذیل می باشد:

کمیته عمرانی - کمیته فرهنگی - کمیته خدمات - شورای اداری

در این جلسه مسئولان هر کمیته پس از معرفی با وظایف خود بطوری کلی آشنا شده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.