توضيحات جامع در خصوص نحوه خدمات رساني متوفي احمد حسيني ابراهيم آباد

توضيحات جامع در خصوص نحوه خدمات رساني متوفي احمد حسيني ابراهيم آباد 

باعرض سلام خدمت شهروندان عزیز

در روز جمعه مورخ09/12/1392 مرحوم احمد حسيني ابراهيم آباد توسط آمبولانس سازمان آرامستان راس ساعت 07:55 از بيمارستان شهيد رهنمون به پزشكي قانوني  انتقال داده شد كه پس ازصدور جواز دفن در ساعت 09:15 جهت تجهيز به غسالخانه سازمان آرامستان انتقال داده شدكه مراحل اخيرمي بايست پس از ثبت مشخصات سجلي وجوازدفن متوفي در سامانه ثبت متوفيات سازمان وصدور نامه تغسيل وحفاري واعلام آن به انتظامات غسالخانه صورت مي گرفت كه به دليل حجم زياد متوفي  و تسريع در امور تجهيز متوفي  وآماده سازي قبر بدون نامه وفقط با يك تماس تلفني صورت گرفت كه اين رويه نشان دهنده همكاري تمام عيار دفتر سازمان با صاحبان متوفي مي باشد. وهمچنین زمان تسویه حساب خدمات متوفی در ساعت 10:21:16 اقدام گردیده است و به دلیل ترافیک بالا زمان تحویل آمبولانس به همراهان (داماد خانواده)متوفی جهت انتقال به محله 20 دقیقه اعلام گردیده است نهایتادر ساعت 10:34 دقیقه آمبولانس در سایت آرامستان حضورداشته که همراهان دیگر متوفی به دلیل تاخیر موجه از انتقال متوفی با آمبولانس امتناع فرمودند.

در ثاني انتقال متوفي از بيمارستان شهيد رهنمون به پزشكي قانوني مي بايست با هماهنگي دفتر سازمان با پزشكي قانوني صورت مي گرفته كه جهت تسريع درروند كار متوفي دفترسازمان قبل ازهماهنگي با پزشكي قانوني نسبت به انتقال آن ازبيمارستان به پزشكي قانوني مبادرت نموده ودرحين اعزام آمبولانس بصورت اورژانسي هماهنگيهاي لازم راباپزشكي قانوني جهت معاينه جسدوصدورهرچه سريعترجوازدفن انجام داده است كه اين مورد نيز نشانگرعزم سازمان جهت تسريع درامورمربوط به متوفي مي باشد.

درپايان لازم بذكراست كه آيا حرمت وقداست شهيدوخانواده معظم وي آنقدرپايين بودكه بستگان وآشنايان پدرشهيد باتوجه به تأخير10 دقيقه اي آمبولانس سازمان (بدليل مأموريت هاي پي درپي داده شده به آمبولانسها وحجم بالاي انتقال متوفي ازبيمارستانها ونقاط مختلف شهربه سازمان)خودسرانه نسبت به گذاشتن تابوت متوفي برروي خودروي سواري وتشييع آن درسطح شهر وانظارعمومي اقدام نمايند؟وباعث حتك حرمت پدرشهيدوخلل در روندامورومقررات جاري سازمان آرامستانها شوندكه حتي اين موضوع شايدباعث دادن بهانه به برخي ازكج انديشان درجامعه وشهرمي شد ونهايتاً خوراك منفي تبليغاتی برخی از این سایتها شده است.