برگزاري نمايشگاه تاسيسات و تجهيزات ستاد مديريت بحران استان يزد

برگزاري نمايشگاه تاسيسات و تجهيزات ستاد مديريت بحران استان يزد


برگزاري نمايشگاه تاسيسات و تجهيزات ستاد مديريت بحران استان يزد

در جهت آگاهي و آشنايي شهروندان با وظايف وعملكرد ستاد مديريت بحران استان يزد اين ستاد در روز پنج شنبه 24 مهر ماه در محوطه قطعه شهداي گمنام سازمان آرامستان شهرداري يزد  اقدام به برگزاري نمايشگاه تاسيسات و تجهيزات و ارائه نحوه عملكرد آن نمود كه با استقبال شهروندان استان به انجام رسيد.