برگزاري كلاس ويژه پرسنل سازمان با دعوت از جناب آقاي استاد تركماني

برگزاري كلاس ويژه پرسنل سازمان با دعوت از جناب آقاي استاد تركماني