برخی ازقوانین ومقررات مربوط به آرامستانهای یزد

برخی ازقوانین ومقررات مربوط به آرامستانهای یزد


برخی ازقوانین ومقررات مربوط به آرامستانهای یزد
برخی ازقوانین ومقررات مربوط به آرامستانهای یزد:
* آئین نامه مرده شویخانه وگورستانها مصوب سال 1319
ماده 4:
حمل درگذشتگان قبل از تحصیل پروانه دفن ممنوع است.
درموارد جنایت باید به شهربانی یا پزشک قانونی مراجعه شود.
ماده 5:
حمل جنازه بوسیله وسائط نقلیه و کرایه وشخصی اکیداً ممنوع است.
ماده 11:
غسل درگذشتگان در غیر مرده شویخانه های عمومی ممنوع است.
ماده 12:
غسل درگذشتگان قبل از ارائه پروانه دفن ممنوع است.
ماده 13:
نگاهداری درگذشتگان مگر در موارد ضروری بیش از 2 ساعت در مرده شویخانه ممنوع است.
ماده 20:
ورود اشخاص متفرقه به محل غسل ممنوع است.
ماده 25:
درگور درگذشتگانی که بنا به بیماریهای واگیری مثل اسهال خونی- حصبه - سل وغیره فوت کرده اند باید مقدار3 کیلو آهک را درآب مخلوط نموده و در توی گور بریزند وسپس روی آن را بپوشانند.
* قسمتی از نامه مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 2909- 7/6/80
با توجه به بند 13 ماده 55 قانون شهرداری،تهیه وسایل حمل اموات بطورکلی از وظایف شهرداریست، در مواردی که مرگ مشکوک و احتمال وقوع جنایتی باشد پزشک قانونی باید اجازه دفن صادر نماید واین با معاینه جسد ودر صورت لزوم انتقال آن به مرکز مجهزی جهت کالبدگشایی انجام خواهدشد و در این صورت حمل جنازه به مرکز مذکور یا پزشکی قانونی خواهد بود.
* قسمتی از نامه شماره 140291/11- 4/11/83 معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی:
ضروریست برای:
- موارد مرگهای مشکوک که پزشک علل مشخصی را برای آن نمی تواند تعیین کند.
- مواردی از مرگ که در جریان وقوع یا تسریع آن احتمال دخالت عمدی یا غیرعمدی، فردی یا جمعی متصور باشد
«گواهی فوت»یا«جوازدفن»از وظیفه همکاران محترم سازمان پزشکی قانونی می باشد.