برخي احكام مربوط به اموات

برخي احكام مربوط به اموات


برخي احكام مربوط به اموات
«برخی از احکام مربوط به اموات»
* ضمن عرض تسلیت وهمدردی باصاحبان متوفی وآرزوی آمرزش وعلودرجات برای عزیزان ازدست رفته،برخی ازاحکام اموات که یکی ازمهم ترین نیازهای شهروند دینی جامعه اسلامی ما می باشد ولی کمترضرورت آن احساس شده است را مورد استفاده کلیه شهروندان وعزیزان مقید به آداب شرعی ودینی قرار می دهیم.
«آمادگی برای مرگ»
* توبه وبازگشت ازگناهان،ازاهم امور و واجب واجبات است.
* مستحب است که انسان بسیاربه یاد مرگ باشد.
* درحال سلامتی وپیش ازمرگ،کفن خویش راتهیه کند ودرخانه خویش نگاه داشته ومکرر به آن بنگرد زیرا درحدیث آمده است که رسول خدا(ص)فرمود:
هرکس کفن خویش را تهیه کند
«کَانَ مَأجُوراًکُلَّمَا نَظَرَ اِلَیهِ»
هرگاه به آن بنگرد اجروپاداش به اوداده میشود.
* مستحب است سدر وکافورخویش را تهیه کند.
* هنگام ظهور نشانه های مرگ مستحب است که انسان ملاقات باخداوند متعال را دوست بدارد.
«تشیع جنازه»
* تشیع جنازه فضیلت بسیار وثواب فراوان دارد.نخستین دیه خداوند به مؤمن درقبرش،آمرزش او وآمرزش تمام کسانی است که او را تشیع می کنند.
* مستحب است تشیع کننده فروتن ومتفکرباشد وتصورکندکه گویی دارند جنازه او را حمل می کنند وازخداوند خواسته که اورا به دنیا بازگرداند ودعایش مستجاب شده است.
* خندیدن ولعب ولهو درهنگام تشیع جنازه مکروه است .
* در روایتهای متواترآمده است:
@-حمل کردن میت پیش ازدفن به غیرمشاهد مشرفه جایز،ولی مکروه است.
@- حمل کردن میت پیش ازدفن از بلدی که جان داده به بلد دیگر،اگرمستلزم تغییر وفساد وازبین رفتن بدن میت ویا موجب هتک حرمت اوگردد(به خاطردوری مسافت وتأخیردردفن ویابه هرعلت دیگر) مسلماً جایزنیست.
@- انتقال بدن میت به مشاهد مشرفه نیز اگرمستلزم امورفوق یا موجب اذیت زنده ها باشد محل تأمل واشکال است وبنا براحتیاط واجب جایزنیست.
«گریستن برمیت»
* گریستن برمیت نه تنها حرام نیست بلکه گاهی اگرچه باصدا باشد مستحب است،مانند هنگامی که حزن واندوه سخت برانسان غلبه کند وگریه کردن،حزن وسوزش دل را فرو نشاند.
* گریستن درمرگ میت مؤمن مستحب است.
* لطمه وسیلی زدن به صورت خود جایز نیست.
* خراشیدن صورت وبدن جایز نیست.
* اگر مرد درسوگ همسر ویافرزندش لباس راپاره کندکفاره قسم بر او واجب می گردد.
Pکفاره قسم = اطعام ده نفرمسکین، یا پوشاندن آنها، یاآزادکردن یک بنده و درصورت عدم امکان آنها، سه روز روزه گرفتن. 
* بنابراحتیاط واجب ناله وفریاد بیش ازحد اعتدال برمیت جایز نیست.
* مستحب است صاحب مصیبت با به یادآوردن رحلت پیامبر اکرم(ص)که بزرگترین مصیبت بوده، خود را تسلی داده واندوهگساری نماید.
«برخی ازاحکام غسل»
* نگاه کردن به بدن میت کراهت دارد.
* نگاه کردن به عورت میت درحال غسل حرام است.
* اجزایی که هنگام غسل دادن ازبدن میت می افتد،مانند پوست،مو،ناخن،دندان باید درکفن اوگذاشته ودفن شود.
* بنابراحتیاط واجب تراشیدن موی سر وموی بالای عورت میت جایز نیست.
* بنابراحتیاط واجب کندن موی زیربغل میت جایز نیست.
* بنابراحتیاط واجب قیچی کردن موی سبیل میت جایز نیست.
* بنابراحتیاط واجب گرفتن ناخن های میت جایز نیست.
* شانه کردن موی میت مکروه است.
* تمیزکردن چرک ناخن های میت مکروه است،مگرمانع رسیدن آب به بدن شود.
* مکروه است که بستگان،خاک بر روی قبر خویشان خود بریزند زیرا این کار موجب قساوت قلب میشود.
* بیش از چهار انگشت باز،قبر را ازسطح زمین بالا آوردن مکروه است.
* تجدید بنای قبربعداز ازبین رفتن آن مکروه است،جز قبور متبرکه انبیا واوصیا وائمه وصلحا وعلما.
* برآورده درست کردن قبر مکروه است،بلکه بنابراحتیاط واجب باید ترک شود.
* فرستادن غذا برای بستگان وخانواده میت درمدتی که به قصد عزاداری نشسته اند مستحب است،بلکه مستحب است تاسه روز اگرچه مدت نشستنشان کمترازسه روز باشد برایشان غذا بفرستند.
* غذا خوردن نزد مصیبت زدگان مکروه است.
* بر وصی میت واجب است که واجبات مالی مانند زکات،خمس،مظالم وکفارات وازجمله مخارج حج واجب را از اصل دارائی وترکه میت بردارد.
* خرج مربوط به انجام واجبات بدنیه ونماز و روزه را نباید ازاصل مال برداشت،بلکه باید آن را از ثلث مالی میت داده شود.
* ماده 869 – قانون مدنی:
- حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد وباید قبل از تقسیم آن اداء شود ازجمله قیمت کفن میت است.
* ماده 19- قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن 1380.
- اموال مشمول مالیات برارث عبارتست ازکلیه ماترک متوفی...............................پس ازکسرهزینه کفن ودفن درحد عرف وعادات و واجبات مالی وعبادی درحدود قواعد شرعی ودیون محقق متوفی.