بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد


بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های در حال احداث خلدبرین، مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها و محمد حسن مرادی رئیس این سازمان از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرار دادند.