بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد


بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

 در برنامه بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از مناطق وسازمانها ،روز سه شنبه مهدی فعالی پای صحبت پرسنل سازمان آرامستان ها نشست.فعالی هدف از این بازدید را شنیدن درخواستهای پرسنل ،عدم احساس فاصله بین مدیران وکارکنان و همچنین ارزیابی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در امور رفاهی ،تفریحی و ورزشی از دید کارکنان بیان کردو خاطر نشان کرد ما آماده شنیدن هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده از طرف همکاران می باشیم در این دیدار که محمد حسین دهستانی مدیر سرمایه انسانی شهرداری یزد نیز حضور داشت در ابتدا محمد صلواتی ضمن تشکر و خیر مقدم ،برخی از مشکلات سازمان را عنوان نمود و در ادامه برخی از پرسنل به نمایندگی از سایرین درخواستهای خود رابیان کردند .در پایان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد ضمن پاسخگویی به برخی از سوالات همکاران وشنیدن درد دلهای آنان نسبت به رفع مشکلاتی که منع قانونی نداشته باشد قول مساعد داد.