بازدید از پارکینگ سازمان جهت احداث پارکینگ موتوری

بازدید از پارکینگ سازمان جهت احداث پارکینگ موتوری


بازدید از پارکینگ سازمان جهت احداث پارکینگ موتوری

بازدید سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها  و مدیر طرح و توسعه از پارکینگ این سازمان جهت بحث و تبادل نظر نسبت به احداث پارکینگ موتوری.

این سازمان در نظر دارد به علت کار شبانه روزی محلی جهت تعمیر و سرویس جزئی خودروهای خود احداث کرده تا بتواند در مواقع ضروری و بحران با سرعت بیشتری خدمات رسانی کرده و وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهد.