اولین جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانها در سال 97

اولین جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانها در سال 97


اولین جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانها در سال 97

با حضور شهردار و اعضای شورای سازمان اولین جلسه شورای سازمان برگزار شد

اولین جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد در دفتر شهردار برگزار شد

در این جلسه که آقایان دکتر جمالی نژاد شهردار یزد و رییس شورای سازمان ،دکتر کاشفی زاده رییس حوزه خدمات و ناظر شورا در سازمان ،مهندس صالحیان معاون خدمات شهری ورییس هیئت مدیره سازمان و عضو شورای سازمان ،حاج سعید عبداللهی رییس کمیته رسیدگی به تخلفات اداری و عضو شورای سازمان و همچنین حاج احمد ابراهیمی مدیر کل بنیاد شهید استان و عضو شورای سازمان حضور داشتند ضمن تبریک به جناب آقای میثم دهقانی بعنوان رییس جدید و جوان سازمان به ا ز زحمات جناب آقای زارع ریاست سابق سازمان تقدیر گردید . همچنین در ادامه  گزارش عملکرد سال 96 و 3 ماهه اول سال 97 سازمان ارائه گردید که ضمن بیان چند نکته از طرف اعضا ،در جهت بهبود وضعیت سازمان مورد تایید قرا گرفت همچنین گزارش تفریغ بودجه  وصورت های مالی سال 96 نیز ارائه گردید و به تایید اعضا رسید  همچنین پیشنهاد گردید با توجه به وضعیت خاص سازمان ،موارد رفاهی جهت  پرسنل در نظر گرفته شود که مورد موافقت اعضا قرار گرفت