آمار متوفيات 87

آمار متوفيات 87


آمار متوفيات 87

    

     جدول آمار فوت شدگان مرد و زن که در دفتر سازمان آرامستانها ثبت گردیده به تفکیک عوامل فوت در يكساله 1387       

 

ردیف

عوامل فوت

جنسیت

جمع کل

مرد

زن

كودك

1

سکته مغزی

154

181

4

335

2

ضربه مغزی،خونریزی مغزی ویاشوک و اغماء

77

63

9

149

3

ایست قلبی،سنگ کوب

81

92

16

189

4

سکته قلبی

229

197

1

427

5

نارسایی قلبی

90

97

8

195

6

سرطان یا کانسر

99

95

6

200

7

سل

3

2

-

5

8

بیماری ریوی،ذات الریه ،برونشیت ویا آسم

120

85

14

219

9

عفونی ،وبا ویا حصبه

7

6

1

14

10

اسهال و استفراغ

1

-

1

2

11

عفونت درخون(سپتی سمی)ومسمومیت

29

24

-

53

12

بیماری داخلی

24

6

2

32

13

مننژیت

1

1

1

3

14

آپاندایسیت

-

-

-

-

15

نارسائی کلیه

101

77

10

188

16

زایمان

-

1

-

1

17

مرگ دررحم (نارس بودن)وسقط جنین

-

-

478

478

18

کهولت سن

60

116

-

176

19

سوختگی

21

23

-

44

20

تصادف باوسیله نقلیه

211

53

15

279

21

خفگی درآب

4

1

1

6

22

فوت براثرسانحه

12

-

-

12

23

سقوط

14

-

-

14

24

اعتیاد

30

1

-

31

25

واژگون شدن وسائط نقلیه

21

7

2

30

26

انفجار

4

-

-

4

27

زیرآوار

5

1

-

6

28

فوت نامعلوم

53

17

15

85

29

خودکشی

9

10

-

19

30

اصابت گلوله

5

-

-

5

31

قتل

13

2

1

16

32

اعدام

14

-

-

14

33

برق گرفتگی

10

-

-

10

34

دیابت

29

33

1

63

35

قلبی ریوی

51

49

2

102

36

صرع

4

2

-

6

37

گازگرفتگی

4

2

-

6

38

بیماری کبدی

24

15

-

39

39

هپاتیت

4

-

-

4

جمع کل

1618

1259

588

3465