آمار متوفيات سال 88

آمار متوفيات سال 88


آمار متوفيات سال 88

سازمان آرامستانهای یزد

           جدول آمار فوت شدگان که در دفتر سازمان آرامستانها ثبت گردیده به تفکیک عوامل فوت در يك سال 1388

 

ردیف

عوامل فوت

جنسیت

جمع کل

مرد

زن

کودک

1

سکته مغزی

171

198

7

376

2

ضربه مغزی،خونریزی مغزی ویاشوک و اغماء

48

39

11

98

3

ایست قلبی،سنگ کوب

80

76

14

170

4

سکته قلبی

231

179

5

415

5

نارسایی قلبی

90

74

17

191

6

سرطان یا کانسر

116

114

4

234

7

سل

1

3

-

4

8

بیماری ریوی،ذات الریه ،برونشیت ویا آسم

70

80

22

172

9

عفونی ،وبا ویا حصبه

9

5

-

14

10

اسهال و استفراغ

2

-

1

3

11

عفونت درخون(سپتی سمی)ومسمومیت

23

17

5

45

12

بیماری داخلی

18

11

3

32

13

مننژیت

1

-

2

3

14

آپاندایسیت

-

-

-

-

15

نارسائی کلیه

119

94

29

242

16

زایمان

-

4

-

4

17

مرگ دررحم (نارس بودن)وسقط جنین

-

-

490

490

18

کهولت سن

63

96

-

159

19

سوختگی

24

11

2

37

20

تصادف باوسیله نقلیه

198

39

12

249

21

خفگی درآب

7

1

1

9

22

فوت براثرسانحه

31

9

4

44

23

سقوط

9

2

-

11

24

اعتیاد

36

-

-

36

25

واژگون شدن وسائط نقلیه

10

4

-

14

26

انفجار

-

-

-

-

27

زیرآوار

5

-

-

5

28

فوت نامعلوم

36

3

9

48

29

خودکشی

12

3

-

15

30

اصابت گلوله

2

-

-

2

31

قتل

9

10

-

19

32

اعدام

-

-

-

-

33

برق گرفتگی

10

1

3

14

34

دیابت

23

18

-

41

35

قلبی ریوی

54

49

4

107

36

صرع

1

1

1

3

37

گازگرفتگی

10

1

-

11

38

بیماری کبدی

30

21

4

55

39

هپاتیت

6

2

-

8

 

جمع کل

1555

1165

660

3380