اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حضور در گلزار شهدا، با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند

اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حضور در گلزار شهدا، با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند


اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حضور در گلزار شهدا، با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند