اداي احترام به شهيد آتش نشان در روز آتشنشان

روزهفتم مهر مصادف با روز آتش نشان جمعي از كادر عملياتي سازمان آتش نشاني به همراه مدير عامل و طي رژه و مانور ناوگان سواره اين سازمان با حضور در گلزار شهداي خلدبرين و بر سر تربت پاك پيشتاز آتش نشان،شهيد محمد دشتي ياد با اهداي شاخه گل خاطره آن عزيز را گرامي داشتند.