درباره رئیس

 

نام : علی زارع

مدرک :کارشناسی ارشد مدیریت